Σχεδιασμός ενός Περιβάλλοντος Δυναμικής Οπτικοποίησης Αλγορίθμων: Το σύστημα DAVE*

Η κατανόηση και η χρήση των αλγοριθμικών δομών από αρχάριους στον προγραμματισμό αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικοποίησης αλγορίθμων, τα οποία έχουν ως στόχο την ανάδειξη των βασικών αλγοριθμικών χαρακτηριστικών και την υποστήριξη των μαθητών/φοιτητών ώστε να οικοδομήσουν επαρκείς αναπαραστάσεις για τις αλγοριθμικές και τις προγραμματιστικές δομές. Στην εργασία αυτή γίνεται μια επισκόπηση των σημαντικότερων συστημάτων οπτικοποίησης που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του συστήματος DAVE, το οποίο αποτελεί ένα περιβάλλον δυναμικής οπτικοποίησης αλγορίθμων που στοχεύει στην υποστήριξη της μάθησης στα εισαγωγικά μαθήματα αλγοριθμικής και προγραμματισμού στο Ενιαίο Λύκειο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 535)