Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Ενίσχυση της Αναγνωστικής Κατανόησης Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην κατανόηση του γραπτού λόγου, κυρίως λόγω της ελλιπούς τους γνώσης και εφαρμογής των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΜΔ αλλά και των ερευνητικά αποδεδειγμένων αποτελεσματικών στρατηγικών, κατασκευάστηκε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με τη χρήση του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές με ΜΔ να ενισχύσουν τη γνώση τους στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές με στόχο την ενίσχυση της αναγνωστικής τους κατανόησης. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του λογισμικού. Το εκπαιδευτικό λογισμικό ονομάζεται “Ντέτεκτιβ κειμένων”, καθώς οι μαθητές υποδύονται τους πραγματικούς ντέτεκτιβ. Με βάση τα στοιχεία που τους δίνονται στο κείμενο και τις στρατηγικές που διδάσκονται καλούνται να “λύσουν τις υποθέσεις” τους βρίσκοντας το νόημα του κειμένου. Οι στρατηγικές αφορούν στην ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης, την εύρεση των δυσκολιών του κειμένου και το σχηματισμό περίληψης αφηγηματικών ή πραγματολογικών κειμένων με σκοπό την κατανόησή τους. Τέλος, οι μαθητές καλούνται μέσω της στρατηγικής αυτορύθμισης να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές αναγνωστικές κατανόησης χωρίς εξωτερική ενίσχυση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 259)