Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Υπολογιστή στα Πλαίσια ενός Σχεδίου Εργασίας στο Νηπιαγωγείο

Η παρούσα έρευνα μελετά το σχεδίασμά και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση του υπολογιστή στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας και ειδικότερα τα είδη των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται καθώς και τη χρήση του λόγου κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών. Πρόκειται για εξελικτική έρευνα στην οποία συμμετέχουν έξι μαθητές, ηλικίας 5-6 ετών. Οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή με σκοπό να αλληλεπιδράσουν με τις δραστηριότητες που εμπεριέχει το σχέδιο εργασίας που οργανώθηκε σύμφωνα με τη στρατηγική των στόχων-εμποδίων. Ο ρόλος του ερευνητή καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας είναι βοηθητικός και καθοδηγητικός. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης διερευνητικού λόγου σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση του υπολογιστή μπορούν να επιφέρουν βελτίωση στην αντίληψη των μαθητών για το υπό μελέτη αντικείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 342)