Σχεδίαση Συστήματος Αυτόματης Αξιολόγησης Απαντήσεων σε Ερωτήσεις Ανοιχτού Τύπου, Βασισμένου σε Θεωρίες Κατανόησης Κειμένου

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η σχεδίαση συστήματος αυτόματης αξιολόγησης απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε θέματα Πληροφορικής. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στην αναπαράσταση γνώσης τεχνικού κειμένου σε υπολογιστή, σύμφωνα με το μοντέλο των Denhiere & Baudet. Η αναπαράσταση αυτή, με την σειρά της, αποτελεί την υπολογιστική οντολογία των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των μονάδων και των λειτουργιών ενός τεχνικού συστήματος που περιγράφεται σε ένα κείμενο, εκφρασμένων μέσω δύο βασικών εννοιολογικών δομών, της Μικροδομής και της Μακροδομής. Οι δύο αυτές δομές μπορούν να υποστηρίξουν αυτόματο συλλογισμό, ο οποίος οδηγεί στην αυτόματη εξαγωγή γνώσης. Η ανάλυση της σχεδίασης του συστήματος περιγράφεται με τη χρήση παραδειγμάτων τεχνικού κειμένου και ερωτήσεων ελέγχου της Μικροδομής και της Μακροδομής που οικοδομεί ο αναγνώστης κατά την ανάγνωση τέτοιου κειμένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 360)