Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής Video ανάλυσης, στην περιοχή φαινομένων της κινηματικής

Οι δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα μέσα από τις τεχνολογίες video ανάλυσης, επιτρέπουν τόσο μια νέα μορφή οππτικοποίησης των φαινομένων κίνησης, όσο και νέες τεχνικές μελέτης αυτών. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής JAVA, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν βιντεοσκοπημένα φαινόμενα κίνησης, είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε καρέ-καρέ. Επιτρέπεται έτσι, σε αντίθεση με ένα τυπικό σχολικό εργαστήριο, η μελέτη καθημερινών φαινομένων κίνησης, που εξελίσσονται ταχύτατα. Ειδικότερα, προσφέρεται η δυνατότητα στο μαθητή να πραγματοποιεί πρωτογενείς μετρήσεις θέσης του κινητού που παρουσιάζει το video, ενώ παράλληλα οι πειραματικές του τιμές καταγράφονται συγχρονικά σε πίνακα και σε αντίστοιχα διαγράμματα. Η εφαρμογή παρέχει με απλή διαδικασία την επιλογή απεικόνισης πολλαπλών επάλληλων διαγραμμάτων, με ταυτόχρονη ενημέρωση του πίνακα. Η λήψη μιας τυπικής μέτρησης είναι ιδιαίτερα σύντομη και συνεπώς προσφέρεται περισσότερος χρόνος στη διδακτική πράξη που αποσκοπεί στη σύνδεση φαινομένου και γραφικών παραστάσεων. Η δυνατότητα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στους μαθητές να ενεργοποιήσουν νοητικές δεξιότητες, που συνήθως δύσκολα αναπτύσσονται μέσα από μια παραδοσιακή διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 956)