Πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης της Τεχνολογίας Ελέγχου στην Σχολική Τάξη

Η Τεχνολογία Ελέγχου διαµορφώνει ένα µαθησιακό περιβάλλον έρευνας µέσα από το οποίο οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία ποικίλων γνωστικών εννοιών, να εφαρµόσουν τις ιδέες τους στην λύση ενός πραγµατικού προβλήµατος, να ασκήσουν την αφαιρετική ικανότητα τους µέσα από την αλληλεπίδραση του εικονικού κόσµου του υπολογιστή και της συµπεριφοράς ενός πραγµατικού µοντέλου. Σε αυτή την εργασία συζητούνται µερικές πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης που µπορεί να έχει η συγκεκριµένη τεχνολογία στο σχολικό περιβάλλον και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα από την πιλοτική εφαρµογή αντίστοιχου προγράµµατος σε γυµνασιακές τάξεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 942)