Πτυχές της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην τάξη

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής ανιχνεύονται πτυχές της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην τάξη, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την πρόκληση και επικέντρωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών επιμορφούμενων και επιμορφωτών καθώς και των επιμορφωτικών φορέων σε καίρια ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μεθοδολογία επιμόρφωσης. Η εφαρμογή και αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ο εντοπισμός κομβικών σημείων στην προσπάθεια ποιοτικής μετεξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι αναντίρρητα πολύτιμα στοιχεία τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και ευρύτερα για την εκπαιδευτική κοινότητα, για το σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1321)