Ψηφιακός αλφαβητισμός στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση της σύνταξης μιας εφημερίδας από μαθητές Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

Η εργασία αυτή πραγματεύεται σε θεωρητικό, μεθοδολογικό και εμπειρικό επίπεδο το ζήτημα της διαθεματικής ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή πράξη στην Α/θμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται δεδομένα από μια μελέτη περίπτωσης η οποία αφορούσε τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2001-02 από τον συγγραφέα. Η διδασκαλία της Πληροφορικής προσεγγίστηκε μέσα από μια διαθεματική δραστηριότητα η οποία περιλάμβανε την κατασκευή μιας ψηφιακής εφημερίδας (e-φημερίδα) στα πλαίσια της οποίας ασκήθηκαν γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στις απαντήσεις που έδωσαν 102 μαθητές σε ανοικτού τύπου ερωτήσεις αναφορικά με τι τους άρεσε περισσότερο και τι δεν τους άρεσε καθόλου στα πλαίσια της συμμετοχής τους στη σύνταξη της ψηφιακής εφημερίδας. Η ομαδική εργασία, η αναζήτηση πληροφοριών και το περιεχόμενο των άρθρων ήταν τα περισσότερο αρεστά στοιχεία ενώ ο ένας στους τέσσερις μαθητές ανέφερε τη συγκέντρωση υλικού ως το πιο αρνητικό στοιχείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1031)