Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο με Βάση το Κυρίαρχο Μαθησιακό Στυλ Ενήλικων Μαθητών

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση και αξιοποίηση των μαθησιακών στυλ ενήλικων μαθητών σε εσπερινά επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο βασίζεται στο κυρίαρχο μαθησιακό τους στυλ. Για την αναγνώριση του κυρίαρχου στυλ υιοθετήθηκε το μοντέλο των Felder και Silverman και για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε αυτό, χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, η διερεύνηση του κυρίαρχου μαθησιακού στυλ και η αξιοποίηση προηγμένων μαθησιακών συστημάτων όπως το LAMS, κάνει δυνατή την ανάπτυξη περιεχομένου που βασίζεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και προτιμήσεις ενός ή μιας ομάδας εκπαιδευόμενων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αποτελεσματικότερα στη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 128)