Πρωτοβουλίες χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού από τους μαθητές: ένα στοιχείο αυτορύθμισης κατά τη μάθηση με υποστήριξη

Η μάθηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικού λογισμικού, πολλές φορές, αποτελεί πολύπλοκη και απαιτητική δραστηριότητα για τους μαθητές διότι απαιτεί τόσο τη νοηματοδότηση των εργαλείων του λογισμικού και του χειρισμού τους, όσο και την επιδίωξη των μαθησιακών στόχων, που θέτει το εκπαιδευτικό λογισμικό. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές δέχονται την υποστηρικτική βοήθεια του εκπαιδευτικού, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της μαθησιακής δραστηριότητας. Στην έρευνά μας διαδικασίες μάθησης με «υποστήριξη» σε δύο δυάδες και μια τριάδα μαθητών στο περιβάλλον του ΔΕΛΥΣ εξετάζονται με βάση τη μαθησιακή τους επιτυχία αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών χρήσης του λογισμικού από τους ίδιους τους μαθητές. Η έρευνά μας υποστηρίζει ότι (α) η πρωτοβουλία χρήσης του λογισμικού από μαθητή, προκειμένου να θέσει και να ελέγξει δική του αναδυόμενη υπόθεση κατά τη λύση προβλήματος, αποτελεί στοιχείο αυτορυθμιζόμενης μάθησης, (β) οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έλαβαν χώρα σε διαδικασίες μάθησης με «υποστήριξη», οι οποίες ως επί το πλείστον ήταν μαθησιακά επιτυχημένες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 494)