Πρόταση για τη Διδασκαλία της Δομής Επανάληψης «Όσο»

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει μια πρόταση διδασκαλίας της δομής επανάληψης «Όσο», στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ Λυκείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 195)