Πρόταση για 'Μοντέλο Επιμόρφωσης και υποστήριξης από απόσταση' που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών

Στην παρούσα εργασία προτείνουμε ένα Μοντέλο Επιμόρφωσης και Υποστήριξης από Απόσταση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκε έρευνα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο «Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)». Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της στάσης και των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα για συντονισμένη και πληρέστερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται ένα Μοντέλο Επιμόρφωσης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών από Απόσταση, που βασίζεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παράλληλα, το μοντέλο ενισχύει τη δυνατότητα αυτομόρφωσης και παρέχει συνεχή και προσαρμοσμένη υποστήριξη στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που αξιοποιεί κατανεμημένους κοινόχρηστους πόρους και διαθέτει αυτοματοποιημένες και δυναμικές διαδικασίες, φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε και να αξιολογήσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μια κοινότητα μάθησης και ανταλλαγής απόψεων με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Στην εργασία αυτή γίνεται, μια παρουσίαση των αρχών λειτουργίας του μοντέλου και της λειτουργικότητας που θα προσφέρεται, αλλά και μια τεχνική περιγραφή μερικών εργαλείων / συνιστωσών-κλειδιά, στις οποίες το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1090)