Πρόταση Διδασκαλίας : Εφαρμογή στη Σχεδίαση Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων

Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που στόχο έχει να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΠΕΣ) και σχεδίασης μαθημάτων σε περιβάλλον τάξης. Η προσέγγιση που υιοθετείται συνδυάζει δύο διαφορετικές θεωρίες μάθησης, τη μάθηση με βάση συνθετικές εργασίες και τη μάθηση με βάση περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας συνθετικής εργασίας υποστηριζόμενος από κατάλληλα σχεδιασμένες περιπτώσεις που αντανακλούν την εμπειρία ειδικών. Επίσης, παρέχεται στον εκπαιδευόμενο συμβουλευτική υποστήριξη μέσα από μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών που του προτείνονται προς την επίτευξη των στόχων του (κύκλος μάθησης). Ωστόσο, ο εκπαιδευόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει το μονοπάτι που επιθυμεί. Το συγκεκριμένο πλαίσιο μελετήθηκε σε περιβάλλον τάξης και εφαρμόστηκε στην ανάπτυξη ενός ΠΕΣ με πεδίο εφαρμογής την αναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο που αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στην Γ’ Γυμνασίου και στις πρώτες τάξεις του Λυκείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 701)