Πρόταση Διδασκαλίας Αντικειμενοστραφούς Προσέγγισης με το Περιβάλλον AgentSheets

Στα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού, συχνά χρησιμοποιούνται γλώσσες όπως η Java και η Visual Basic, γλώσσες δηλαδή που έχουν μεγάλη διάδοση ανάμεσα στους επαγγελματίες. Οι γλώσσες αυτές έχουν βέβαια το πλεονέκτημα ότι είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές στην αγορά εργασίας, ωστόσο δημιουργούν στους αρχάριους προγραμματιστές προβλήματα κατανόησης, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι σχετικές έρευνες, λόγω της σχετικής τους πολυπλοκότητας και του αντίστοιχου προγραμματιστικού περιβάλλοντος τους. Επιπλέον τα σύγχρονα μοντέλα προγραμματισμού, όπως ο αντικειμενοστραφής, θέτουν και μια σειρά πρόσθετων διανοητικών εμποδίων στους αρχαρίους. Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει ιδιαίτερα περιβάλλοντα, για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για την (εισαγωγική κυρίως) διδασκαλία. Στην παρούσα εργασία προτείνεται το προγραμματιστικό περιβάλλον AgentSheets, για μια εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Το προγραμματιστικό περιβάλλον AgentSheets, μπορεί να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της αντικειμενοστραφούς προγραμματιστικής σκέψης σε αρχάριους προγραμματιστές. Τα οπτικά και απτικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνει καθώς και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και εκτέλεσης των προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης παραδειγμάτων μπορούν να επιδράσουν θετικά, στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης και της αντικειμενοστραφούς λογικής και επομένως το περιβάλλον AgentSheets φαίνεται να έχει ευρείες εκπαιδευτικές εφαρμογές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1019)