Προσομοιωτική μελέτη του μηχανισμού κύλισης στερεού σώματος για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Στην εισήγηση αυτή προτείνουμε μία διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της κύλισης στερεού σώματος σε οριζόντιο, αλλά και κεκλιμένο επίπεδο με τη βοήθεια τριών προσομοιώσεων που δημιουργήσαμε με το λογισμικό Interactive Physics. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που έχουν διδαχτεί την αντίστοιχη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Το παιδαγωγικό σενάριο αναφέρεται στην κύλιση του στερεού σώματος όταν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σ΄ αυτό έχει (α) μέτρο ίσο με το μηδέν, (β) μέτρο διάφορο του μηδενός, και (γ) στην περίπτωση κύλισης του στερεού σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής παρατηρεί, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από τους μετρητές, εξάγει συμπεράσματα και επαληθεύει το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας που ισχύουν για τη 2η και την 3η προσομοίωση, αντίστοιχα. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τον καλύτερο έλεγχο των παραπάνω διαδικασιών και συμπληρώθηκε από 102 μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1658)