Προσεγγίσεις για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Η εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό. Διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί κατά καιρούς από διαφόρους συγγραφείς. Εμείς εδώ ακολουθούμε το σχήμα των τριών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση των Kemmis, Cole & Suggett 1983: Επαγγελματική-νεοκλασική, φιλελεύθερη-προοδευτική και κοινωνικά κριτική. Η ταξινομία αυτή έχει σχέση και με τα τρία επιστημολογικά παραδείγματα των Carr & Kemmis 2000: Το θετικό, το ερμηνευτικό και το κοινωνικά κριτικό. Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις έγινε μία απόπειρα καταγραφής των δυνατοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που αυτές μας παρέχουν σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Για κάθε διδακτική προσέγγιση, προτείνονται μέθοδοι διδασκαλίας και αντίστοιχα παραδείγματα. Έχουμε όμως πάντα υπόψη μας ότι αυτή η κατηγοριοποίηση είναι περισσότερο τεχνητή, αφού οι περισσότεροι καθηγητές Πληροφορικής ακολουθούν συνδυαστικά, στοιχεία από όλες τις προσεγγίσεις διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1113)