Προσαρμοστικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς σε Θέματα ΤΠΕ

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ένα καινοτόμο σύστημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, που υιοθετεί τη δυναμική αξιολόγησης εκπαιδευομένων, με την βοήθεια κατάλληλα σχεδιασμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το περιεχόμενο του εν λόγω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου είναι σχετικό με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου στις ΤΠΕ, όπως αυτό προκύπτει από τη δυναμική αξιολόγηση, πραγματοποιείται κατάταξη του σε κατάλληλο γνωστικό επίπεδο. Σε κάθε γνωστικό επίπεδο αντιστοιχεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων), το οποίο και παρέχεται στον εκπαιδευόμενο αμέσως μετά την κατάταξή του. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης. Tο σύστημα αυτό στοχεύει στην αύξηση της οικειότητας των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 998)