Προσαρμοστικό Περιβάλλον που Υποστηρίζει Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενα Πληροφορικής

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τη σχεδίαση του προσαρμοστικού περιβάλλοντος ADULT καθώς και του συγγραφικού του εργαλείου, το οποίο υποστηρίζει κατανόηση και μάθηση από κείμενα Πληροφορικής. Το ADULT λαμβάνει υπόψη του το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων και υποστηρίζει την κατανόηση τους από κείμενο χρησιμοποιώντας τέσσερις εκδόσεις ενός κειμένου διαφορετικής τοπικής και συνολικής συνάφειας προτείνοντας τους το κατάλληλο κείμενο. Η σχεδίαση του είναι αποτέλεσμα προηγούμενων ερευνών οι οποίες έδειξαν ότι οι αναγνώστες με υψηλό και χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής μαθαίνουν καλύτερα από ένα κείμενο χαμηλής και υψηλής συνάφειας αντίστοιχα. Η κατανόηση του κειμένου αξιολογείται διαμέσου ερωτήσεων ελεύθερης ανάκλησης, βασισμένων στο κείμενο, γεφυρώματος-συμπεράσματος, επίλυσης προβλήματος και ταξινόμησης. Ένα τέτοιο περιβάλλον, προσφέρει εξατομικευμένη μάθηση και ο εκπαιδευόμενος επιτυγχάνει τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 360)