Προσαρμοστικά Συστήματα Σεναρίων Συνεργασίας

Τα σενάρια συνεργασίας (collaboration scripts) είναι διδακτικά σενάρια που καθοδηγούν και υποστηρίζουν ομάδες μαθητευομένων σε περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης. Με τον όρο «προσαρμοστικά συστήματα σεναρίων συνεργασίας» (adaptive systems for collaboration scripting) αναφερόμαστε σε συστήματα, που μπορούν να προσαρμόζουν χαρακτηριστικά των σεναρίων συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την παροχή μαθησιακών εμπειριών προσαρμοσμένων τόσο σε ατομικά χαρακτηριστικά όσο και σε χαρακτηριστικά ομάδων εκπαιδευομένων. Τα συστήματα, που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο προσαρμογής, πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα μοντέλα προσαρμογής (adaptation models), τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά του χρήστη (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), αλλά και τα χαρακτηριστικά του σεναρίου. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε (α) ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τα προσαρμοστικά συστήματα σεναρίων συνεργασίας, (β) μία γενικευμένη αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτού του είδους και (γ) μία υπόθεση εργασίας για το σχεδιασμό ενός διαδικτυακού προσαρμοστικού συστήματος για την υποστήριξη ενός συνεργατικού σεναρίου τύπου πυραμίδας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 326)