Προσαρμογή και ανάπτυξη μαθημάτων-αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο περιβάλλον τηλεκπαίδευσης BSCW

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης και ορίζοντας το λογισμικό BSCW ως εικονικό περιβάλλον μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE), μελετούμε τον τρόπο λειτουργίας του, τη δυνατότητα ενσωμάτωσής του στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την προσαρμογή και ανάπτυξη μαθημάτων επιμόρφωσης εντός του κοινόχρηστου χώρου εργασίας που παρέχεται. Οι υπηρεσίες που παρέχει το πλήρως εξελληνισμένο, φιλικά εύχρηστο, εύκολο και ασφαλές περιβάλλον στοχεύουν στους διδάσκοντες, τους μαθητές, αλλά και στο διοικητικό προσωπικό της εκπαίδευσης και φυσικά τους γονείς. Στη συνέχεια, το περιβάλλον αξιολογείται τόσο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτό, όσο και από τον επιμορφωτή, ενώ διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 675)