Προς ένα Παιδαγωγικό Πλαίσιο Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται το πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με κύρια έμφαση στο Ενιαίο Λύκειο. Αναλύονται οι γνωστικοί στόχοι και το πλαίσιο γνώσεων στον προγραμματισμό και προτείνονται διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που στοχεύουν στην εποικοδόμηση των βασικών εννοιών και γνώσεων του προγραμματισμού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διδασκαλίας των αρχών προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο σχεδιασμός των κατάλληλων παρεμβάσεων, οι οποίες κινούνται σε τρεις άξονες: αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής, σχεδιασμός ολοκληρωμένων διδακτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, οργάνωση δράσεων επιμόρφωσης και συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 696)