Προς ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Εκπαιδευτικών Δεδομένων: Από το Όραμα στο Σύστημα Edubase

Η εργασία σκιαγραφεί αρχικά το όραμα ενός πολυδιάστατου πληροφοριακού συστήματος συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδομένων για την Α΄ και Β΄ βάθμια εκπαίδευση, που μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τόσο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων διοικητικών οντοτήτων όσο και τον ευρύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εκπαιδευτική έρευνα. Το σύστημα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες (Data Warehouses, On-Line Analytical Processing, Data Mining, GIS κ.ά.) για τη διαχείριση πληθώρας εκπαιδευτικών στοιχείων και άλλων δημογραφικών, κοινωνικο-οικονομικών και λοιπών δεδομένων για την ελληνική επικράτεια, που είναι οργανωμένα σε διαφορετικές διαστάσεις και προσπελαύνονται ανάλογα με το διοικητικό επίπεδο και τις λεπτομερείς ανάγκες κάθε διαπιστευ-μένου χρήστη. Στη συνέχεια η εργασία περιγράφει συνοπτικά το σύστημα EDUBASE, μια πρώτη προσέγγιση του ιδεατού συστήματος που αναπτύχθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, για τη αποτύπωση της υποδομής και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων και την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1809)