Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Η διδασκαλία γενικών προγραμματιστικών αρχών σε ηλικίες προσχολικών και πρώτων σχολικών τάξεων συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερη προσοχή από την ερευνητική κοινότητα. Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει την υπάρχουσα κατάσταση και τις προσφερόμενες δυνατότητες των διαθέσιμων αυτήν τη στιγμή πακέτων, που ενσωματώνουν παρόμοιες ιδέες. Αφού παρουσιαστούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά από ένα τέτοιο προγραμματιστικό περιβάλλον, προχωρούμε στην εξερεύνηση των υπαρχόντων προσεγγίσεων, διακρίνοντας συγκεκριμένες κατηγορίες λογισμικού. Έμφαση δίνεται σε εκείνες τις προτάσεις, που καλύπτουν όσο γίνεται γενικότερα τη διδασκαλία του προγραμματισμού, χωρίς να θυσιάζουν την ευκολία χρήσης και την ενσωμάτωση σε ένα ρεαλιστικό σχολικό περιβάλλον. Μέσα από κατασκευασμένα παραδείγματα, αναπαριστώνται οι δυνατότητες των πακέτων και εξάγονται συμπεράσματα, σχετικά με τις προγραμματιστικές ιδέες που υλοποιούν. Η συγκριτική παρουσίαση των ποικίλων λύσεων επιτρέπει τον εντοπισμό των χρήσιμων χαρακτηριστικών, που κατά περίπτωση μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα ή να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1397)