Πόσο Kοντά Eίμαστε στην Ένταξη των ΤΠΕ στις Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση; Η Περίπτωση των Σχολείων της Πόλης της Λευκωσίας

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη για να διερευνήσει το βαθμό ποσοτικής ένταξης των ΤΠΕ σε δημοτικά σχολεία της πόλης της Λευκωσίας και τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιοννται οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την έρευνα διαφάνηκε ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες για εξοπλισμό των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάφορα τεχνολογικά μέσα. Παρά το γεγονός αυτό οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την ανάγκη νπαρξης μεγαλντερου αριθμον ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΗΥ) στις τάξεις καθώς και την ανάγκη δημιουργίας εργαστηρίων Πληροφορικής σε κάθε σχολείο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιοποιονσαν τον Η Υ ευκαιριακά και κυρίως ως βοήθημα μάθησης. Βασικά συμπεράσματα-εισηγήσεις της έρευνας είναι η ανάγκη εξοπλισμον των σχολείων με κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό και λογισμικό, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αναδόμηση του Αναλυτικον Προγράμματος ώστε να περιοριστεί η διδακτέα νλη και να δοθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 323)