Πολυμεσικά λεξικά ελληνικής νοηματικής γλώσσας: γλωσσικά και εκπαιδευτικά εργαλεία

Τα λεξικά, ΝΟΗΜΑ και Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, είναι δίγλωσσα (Ελληνική Νοηματική – Νέα Ελληνικά) πολυμεσικά προϊόντα σε μορφή DVD-ROM και CD-ROM αντίστοιχα, που έχουν στόχο να καλύψουν βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της διδασκαλίας του λεξιλογίου αλλά και της μορφολογίας και των μηχανισμών δημιουργίας νέων λέξεων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Τα λεξικά έχουν δομηθεί με κορμό την ΕΝΓ, είναι προϊόντα βασικής γλωσσολογικής έρευνας και αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Απευθύνονται σε δύο ομάδες χρηστών: φυσικούς νοηματιστές και άτομα που μαθαίνουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα, και εστιάζουν στην εκπαιδευτική παρουσίαση: α) των βασικών χαρακτηριστικών δημιουργίας λέξεων στην ΕΝΓ και β) ομάδων λέξεων που χαρακτηρίζονται είτε ως σημασιολογικά συγγενείς, είτε ως συνδεόμενες βάσει των μηχανισμών παραγωγής τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1327)