Πολυ-Παραμετρική Βαθμολόγηση Επίδοσης Εκπαιδευόμενων σε Μαθήματα Moodle

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του καινοτομικού εργαλείου LAe-R (Learning Analytics Enriched Rubric), το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην πολυ-παραμετρική βαθμολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε on line μαθήματα, μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης Moodle. Το LAe-R βασίζεται στην τεχνική των εμπλουτισμένων ρουμπρικών αξιολόγησης και έχει αναπτυχθεί ως συστατικό επέκτασης (plug-in) του Moodle. Η προστιθέμενη αξία του LAe-R έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει εύκολα «εμπλουτισμένες ρουμπρίκες», και να αποτιμήσει (βαθμολογήσει) ολιστικά τόσο τα προϊόντα της μάθησης (π.χ. τεστ, ασκήσεις) όσο και το ευρύ φάσμα της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται σε όλες τις φάσεις εξέλιξης των διαδραστικών σεναρίων μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)