Πολιτική αποδεκτής χρήσης δικτύων. Ευαισθητοποίηση των μαθητών για υπεύθυνη συμπεριφορά στη χρήση του Internet.

Η χρήση του Internet αποτελεί σήμερα πολύτιμο εργαλείο για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Περιέχει πληθώρα πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά, αλλά ταυτόχρονα η μη ενδεδειγμένη χρήση του μπορεί να βλάψει τους μαθητές. Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Internet (Acceptable Use Policy) αφορά την θέσπιση και εφαρμογή κανόνων για τη σωστή χρησιμοποίηση του Διαδικτύου από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν θα πρέπει να βασίζεται όμως στις απαγορεύσεις και την συνεχή επιτήρηση. Αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής αποδεκτής χρήσης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μαθητών ώστε να εφαρμόζουν ενσυνείδητα τους κανόνες του σχολείου αλλά και τους νόμους που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία· να συμπεριφέρονται δηλαδή με ώριμο και υπεύθυνο τρόπο όταν χρησιμοποιούν το Internet. Στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης ζητείται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς) να υπογράψουν ένα συμφωνητικό αποδοχής των κανόνων χρήσης. Η πολιτική αποδεκτής χρήσης αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινωνικής μόρφωσης το οποίο ασχολείται με την σωστή και ηθική συμπεριφορά σε ένα νέο και αναπτυσσόμενο κοινωνικό πλαίσιο. Προσοχή όμως θα πρέπει να δοθεί κατά την εφαρμογή της, η οποία θα πρέπει να γίνει με σεβασμό όσον αφορά την προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία λόγου και η προστασία του προσωπικού απορρήτου μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 941)