Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση μαθησιακών σχεδιασμών με βάση το πλαίσιο TPACK

Η παρούσα εισήγηση εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για πρόσθετη παιδαγωγική αξία στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (υποψηφίων ή/και εν ενεργεία) σε προγράμματα με έμφαση στο σχεδιασμό ψηφιακών μαθημάτων και του υποστηρικτικού τους υλικού (σεναρίων και ψηφιακών προϊόντων). Με άξονα το πλαίσιο ΤPACK, αναδεικνύεται η προβληματική του πεδίου σε σχέση με τη σημασία της αξιολόγησης των παραγόμενων προϊόντων των εκπαιδευτικών, δεδομένης της έλλειψης ανάλογων εργαλείων. Αρθρώνονται βασικοί άξονες σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι θέτουν τις βασικές παραμέτρους του πλαισίου αξιολόγησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται και αναλύεται το πλαίσιο και η δυναμική της χρήσης του τόσο ως παιδαγωγικού μηχανισμού αξιολόγησης και αλληλοαξιολόγησης, όσο και ως ερευνητικού εργαλείου που μπορεί να αναδείξει πτυχές του σχεδιασμού μαθημάτων που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να παρέμεναν άρρητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)