Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο

Παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και ο τρόπος λειτουργίας του accounting management (διαχείριση καταγραφής χρήσης) µηχανισµού του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου. Ο µηχανισµός αυτός υλοποιείται από ένα κατανεµηµένο σύστηµα συλλογής της accounting πληροφορίας την οποία συγκεντρώνει και αρχειοθετεί αυτόµατα σε κεντρικό εξυπηρετητή για περαιτέρω ανάλυση, δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων στο διαδίκτυο και δηµιουργία αναφορών χρήσης των δικτυακών πόρων. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που δηµιουργεί αυτός ο µηχανισµός και που δείχνουν την συµπεριφορά των χρηστών του δικτύου, καθώς επίσης την εξέλιξη της κίνησης του δικτύου κατά τη φάση της ανάπτυξής του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 852)