Πληροφορικός Γραμματισμός Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Καταγραφή και Αξιολόγηση Διδακτικών Απαιτήσεων

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο διδάσκοντας του Πληροφορικού Γραμματισμού κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν εμπειρικά ή μέσω της παρατήρησης των εκπαιδευομένων κατά τη διδασκαλία στο εργαστήριο. Στο τέλος της εργασίας προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 752)