Πληροφορική και σχέδια εργασίας

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να υπογραμμίσει το νέο ρόλο που αποκτά το μάθημα της Πληροφορικής στο σχολείο, μετά την καθιέρωση των διαθεματικών σχεδίων εργασίας στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η Πληροφορική (υπο)στηρίζει την εφαρμογή διαθεματικών σχεδίων εργασίας σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους, αλλά και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας ενισχύουν τη διδασκαλία της Πληροφορικής με πολλούς τρόπους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 584)