Πλαίσιο Διερεύνησης Ιδιαίτερων Χ αρακτηριστικώ ν των Εκπαιδευομέ νων ως Παράγοντας Σχεδιασμού E-learning Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό εξ αποστάσεως ευέλικτων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικώ ν με την χρήση Προηγμένων Μαθησιακώ ν Τεχνολογιών. Με βάση την προτεινόμενη προσέγγιση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποτύπωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικώ ν του δημογραφικού, τεχνολογικού και επιμορφωτικού προφίλ των προς επιμόρφωση εκπαιδευτικ ών. Η διερεύνηση αυτώ ν των παραγόντων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον σχεδιασμό επιμορφωτικώ ν προγραμμάτων από απόσταση τα οποία θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)