Παρουσιάσεις μαθημάτων χημείας και των τριών τάξεων του ενιαίου λυκείου με την αποκλειστική χρήση του Power Point

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη παρουσίαση αποσπασμάτων μαθημάτων Χημείας με την αποκλειστική χρήση του Power Point. Τονίζεται η ευκολία υλοποίησης παρουσιάσεων και η πλήρης υποστήριξη την οποία προσφέρει στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2138)