Παράγοντες που Επηρεάζουν τους Εκπαιδευτικούς να Χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη Διδασκαλία τους

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της επίδρασης των μεταβλητών της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς στην πρόθεση και συμπεριφορά 181 εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Τρεις μεταβλητές της θεωρίας, η στάση απέναντι στη συμπεριφορά, τα υποκειμενικά πρότυπα και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος, εξήγησαν το 55,2% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών. Η πρόθεση με τη σειρά της εξήγησε το 10,1% της διακύμανσης της χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα έχουν ποικίλες θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές για την αξιοποίηση της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς στο χώρο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς επίσης για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 410)