Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται διδακτική παρέμβαση μέσω ΤΠΕ και συγκεκριμένα με το ρομπότ Beebot, για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού. Η δραστηριότητα αφορούσε την παραγωγή και λήψη εντολών-οδηγιών κίνησης στο χώρο. Εφαρμόστηκε σε μια τάξη 18 παιδιών, με στόχο τη δημιουργία πρωτότυπου και ευχάριστου περιβάλλοντος, αλλά και την παροχή πρόσθετων κινήτρων για μάθηση. Διερευνήθηκε συγκριτικά η επίδοση των μαθητών, μετά από δραστηριότητες παραδοσιακής διδασκαλίας και με χρήση ΤΠΕ. Επίσης, μελετήθηκε η στάση των παιδιών απέναντι στην προτεινόμενη προσέγγιση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ακόμα και οι πιο αδύναμοι μαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, στις προτεινόμενες δραστηριότητες και όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό σε αυτές. Επιπλέον, προωθήθηκε η συνεργατική μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)