Παίζω και Μαθαίνω για τη Δυαδική Κωδικοποίηση: μια Μελέτη Περίπτωσης στο Δημοτικό Σχολείο

Η μελέτη αυτή εστιάζει στη μάθηση αρχικών εννοιών της δυαδικής κωδικοποίησης από μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ενός μαθησιακού πειράματος που κυρίως βασίστηκε στο παίξιμο ενός παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, δεκαεννέα μαθητές της 6ης τάξης δημοτικού, συμμετείχαν σε ένα μαθησιακό πείραμα, αποτελούμενο από τρεις φάσεις: α) αναστοχασμός στην πρότερη γνώση τους για το δεκαδικό σύστημα, β) πειραματισμός με το δυαδικό σύστημα μέσω αξιοποίησης της πρότερης γνώσης και της εμπλοκής τους σε ένα ειδικά σχεδιασμένο παιχνίδι με κάρτες και γ) επέκταση της γνώσης που αποκτήθηκε στις προηγούμενες φάσεις και δημιουργία γενικεύσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι στο συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο οι μαθητές βοηθήθηκαν να: (α) κάνουν συνδέσεις μεταξύ του δυαδικού και του δεκαδικού συστήματος, (β) κατανοήσουν την αξία ενός δυαδικού αριθμού, (γ) διευκρινίσουν ορισμένες από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, (δ) επεκτείνουν τις γνώσεις που απέκτησαν και (ε) κάνουν γενικεύσεις για τους δυαδικούς αριθμούς. Τέλος, η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν με ευχαρίστηση στο παιχνίδι με τις κάρτες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 195)