Οπτικός Ρεαλισμός και Αίσθηση Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα: Υπάρχει Σχέση;

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια εμπειρική μελέτη που διερευνά την επίδραση του οπτικού ρεαλισμού ενός εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος στην αίσθηση παρουσίας του χρήστη. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν δύο περιβάλλοντα που προσομοιώνουν μια σχολική τάξη με διαφορετικό βαθμό οπτικού ρεαλισμού το καθένα. Τα εικονικά περιβάλλοντα αναπτύχθηκαν με διαφορετική απόδοση στον τομέα της σκίασης, της υφής των αντικειμένων, του φωτισμού, του περιβάλλοντα χώρου κλπ, με σκοπό 76 συμμετέχοντες που χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ανεξάρτητες ομάδες να περιηγηθούν στον εικονικό χώρο ελεύθερα και να βιώσουν μια εικονική εκδήλωση σεισμού μέσα στην εικονική τάξη. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης της αίσθησης της παρουσίας και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που ακολούθησε έδειξαν ότι η αίσθηση παρουσίας των συμμετεχόντων δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την ποιότητα του οπτικού ρεαλισμού του εικονικού περιβάλλοντος. Παρατηρήθηκε μια μικρή μόνο διαφοροποίηση στον βαθμό συγκέντρωσης των χρηστών που βίωσαν το εικονικό γεγονός.
(Πλήθος ανακτήσεων: 258)