Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην παιδαγωγική πράξη

Στην εργασία αυτή προσεγγίζουμε την προσπάθεια διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του Basil Bernstein για τον παιδαγωγικό μηχανισμό. Τα ευρήματά μας έχουν ως εξής: α) για την εκπόνηση της συγκεκριμένης πολιτικής καθοριστική υπήρξε η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υλοποίηση από το ελληνικό κράτος των κοινοτικών αποφάσεων, κοινοτική χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων), β) η είσοδος των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί το μοντέλο της μεικτής προσέγγισης, γ) η διαμόρφωση της σχολικής γνώσης με την ενσωμάτωση σε αυτήν των ΤΠΕ έγινε με τη δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Επίσημο Πλαίσιο Αναπλαισίωσης) και των σημαντικότερων φορέων του Παιδαγωγικού Πλαισίου Αναπλαισίωσης (εκδοτικοί οίκοι, εταιρείες παραγωγής λογισμικού, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ), και δ) η όλη προσπάθεια ενδέχεται να χωλαίνει στο πεδίο της αναπαραγωγής της καθώς μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών ενδεχομένως δεν διαθέτει τους κανόνες αναγνώρισης και πραγματοποίησης των εφαρμογών των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική εργασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 801)