Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Σκοποί, Στόχοι και Περιεχόμενα, Μεθοδολογικές και Οργανωτικές Αρχές

Η εισήγηση αυτή επιχειρεί να μελετήσει και να προσεγγίσει μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας το ζήτημα της εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Μέσα από τη συγκριτική περιγραφή και ανάλυση τριών ευρέως διαδεδομένων και αναγνωρισμένων πλαισίων προπτυχιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, η εργασία καταλήγει στην σκιαγράφηση τριών κεντρικών συνιστωσών-σκοπών, στην περιγραφή συγκεκριμένων αξόνων περιεχομένου και την αναγνώριση ορισμένων μεθοδολογικών-οργανωτικών αρχών που αφορούν στη διαδικασία συγκρότησης ενός περιεκτικού, πλήρους, και ολιστικού πλαισίου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1527)