Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής και οι Μελλοντικές Εξελίξεις

Σε αυτή την εργασία γίνεται επισκόπηση των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Για να ανταποκριθούν τα προγράμματα σπουδών πληροφορικής αποτελεσματικά τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όσο και της ανάπτυξης της επιστήμης, περιέχουν συγκεκριμένες ομάδες μαθημάτων και ενοτήτων. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες έχουν προσδιορισθεί με ακρίβεια οι θεματικές περιοχές και κατευθύνσεις στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών πληροφορικής, ώστε να μπορεί ένας απόφοιτος προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος να απορροφηθεί γρηγορότερα από την αγορά εργασίας αλλά και να είναι περισσότερο έτοιμος να αντιμετωπίσει καθημερινές προκλήσεις σε επαγγελματικό και επιστημονικό επίπεδο. Γίνεται μία συνολική εκτίμηση των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής και κατά πόσο αυτά πλησιάζουν ή αποκλίνουν από το μοντέλο αυτό, ενώ εντοπίζονται σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Τέλος, γίνονται προβλέψεις και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές τάσεις των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής στην Ελλάδα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1026)