Οι Δυσκολίες των Αρχάριων Προγραμματιστών

Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει, σε διεθνές επίπεδο, αρκετές έρευνες σχετικές με τη διδασκαλία και την εκμάθηση του προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές συναντούν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή βασικών αρχών και κανόνων του προγραμματισμού. Στη παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια επισκόπησης των ερευνών που σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές στα πρώτα τους βήματα, τα λάθη που συχνά κάνουν και τα προβλήματα κατανόησης που συναντούν στις βασικές έννοιες και δομές μιας γλώσσας προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 875)