Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Η επιστηµονική Οµάδα του Τοµέα Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στα πλαίσια του έργου «Καλυψώ» επιχείρησε µια πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία, εστιάζοντας στις απόψεις των εκπαιδευτικών των σχολείων που συµµετείχαν στο πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα «Οδυσσέας». Όπως φαίνεται από ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στους εκπαιδευτικούς αυτούς, οι οποίοι επιµορφώθηκαν στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, η πρώτη προσπάθεια χρήσης των νέων τεχνολογιών στα σχολεία δηµιούργησε θετικό κλίµα για την εισαγωγή της και την εκπαιδευτική της αξία. Η πλειονότητα των καθηγητών εκτιµά ότι η χρήση των ΝΤ ενθαρρύνει ανοιχτά µοντέλα διδασκαλίας και µάθησης και αναβαθµίζει το ρόλο του µαθητή και του καθηγητή. Έντονη φάνηκε η ανάγκη εντατικοποίησης παραγωγής και προσαρµογής ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού, επιµόρφωσης αλλά και στήριξης των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους. Λέξεις - κλειδιά: νέες τεχνολογίες, δευτεροβάθµια εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες όλες οι χώρες επιχειρούν παράλληλα µε την εισαγωγή του µαθήµατος της Πληροφορικής, να ενσωµατώσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος (Pelgrum & Plomp 1993, Pelgrum Anderson Polydorides 1996) µε στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και µάθησης. Παρ' όλο που η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διδασκαλία και µάθηση (Watson 1993), η επέκταση της χρήσης των υπολογιστών σε ευρεία κλίµακα έχει αποδειχθεί πολύπλοκη διαδικασία, και θέµατα όπως η δηµιουργία υλικοτεχνικής υποδοµής, η παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού και η οργάνωση επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς δεν έχουν ακόµη αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά (Pelgrum & Plomp 1993, Brummelhuis & Plomp 1993). Στην Ελλάδα, ενώ η ενσωµάτωση των υπολογιστών στη διδασκαλία συζητήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής το 1985, η χρήση των υπολογιστών στα σχολεία εστίασε στην «Εκπαίδευση στην Πληροφορική». Βασική προτεραιότητα ήταν η εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνολογία και τις υπολογιστικές εφαρµογές, καλύπτοντας την ανάγκη της χώρας για οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη. Παράλληλα, η έλλειψη τεχνολογικής υποδοµής αλλά και ανθρώπινου δυναµικού δεν επέτρεψε την εισαγωγή της «Πληροφορικής στην Εκπαίδευση» (Βαβουράκη 1999). Η δυνατότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος για εκπαιδευτική αναβάθµιση (Κυνηγός 1995) δοκιµάστηκε στο πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα «Οδυσσέας». Το πρόγραµµα εντάσσεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» που έχει στόχο να ενσωµατώσει τη χρήση των Νέων 1 Η εισήγηση βασίζεται σε έρευνα που εκπόνησε η επιστηµονική επιτροπή του τµήµατος ΦΠΨ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μ. Κασσωτάκη και µέλη τους: Π. Κυνηγό, Δ. Καραγεώργο, Α. Βαβουράκη και Κ. Γαβρίλη
(Πλήθος ανακτήσεων: 866)