Ο συνδυασμός των φύλλων εργασίας και του powerpoint στη διδασκαλία της γεωγραφίας

Η χρήση των ΤΠΕ-Ε στο μάθημα της Γεωγραφίας δίνει τη δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων πληροφοριών για τις υπάρχουσες συνθήκες σε κάθε χώρα, ένα μεγάλο πλήθος χαρτογραφικού και φωτογραφικού υλικού και ακόμα την εικονική περιήγηση σε διάφορους τόπους. Οι δυνατότητες αυτές σε συνδυασμό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τη χρήση του PowerPoint μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολυμεσικό και διαδραστικό περιβάλλον το οποίο στηριζόμενο σε κατάλληλα φύλλα εργασίας μπορούν να αποτελέσουν μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Γεωγραφίας. Η επιλογή του PowerPoint ως πολυμεσικού λογισμικού έγινε γιατί είναι εγκατεστημένο σε όλα τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής και επιπλέον μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών γνωρίζει το λογισμικό αυτό είτε γιατί είναι εύκολα διαθέσιμο είτε γιατί το διδάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της ΚΤΠ. Η πρόταση διδασκαλίας δεν προβλέπει την μετωπική διδασκαλία αλλά τη διδασκαλία κατά ομάδες όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν φύλλα εργασίας και χειρίζονται μόνοι τους τη ροή εκπαιδευτικού υλικού όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2538)