Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μελέτη που αφορά στη διερεύνηση των απόψεων, στάσεων και εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της διδασκαλίας του πληροφορικού γραμματισμού. Βασικός στόχος είναι να σκιαγραφήσει την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα ΣΔΕ, σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του γραμματισμού της πληροφορικής και να αναδείξει πτυχές των διαδικασιών της ενήλικης μάθησης. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα μαθήματα επικεντρώνονται σε τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες γύρω από τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ οι ακολουθούμενες διδακτικές προσεγγίσεις, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, κατευθύνονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και εμφανίζουν χαρακτηριστικά διαθεματικότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 687)