«Ο Νομός μου»: Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του νομού Ηλείας.

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην εφαρμογή των ΤΠΕ μέσα στη διδακτική πράξη ως ένα σύγχρονο εργαλείο μίας στοχευμένης διδασκαλίας. Σχεδιάστηκαν οκτώ πακέτα διδασκαλίας που σχετίζονται με το πρώτο κεφάλαιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Τα πακέτα αυτά περιέχουν δραστηριότητες σχεδιασμένες με μία ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών. Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού υλικού αξιολογείται σε δύο φάσεις, μία αρχική και μία τελική μετά το πέρας του συνόλου της διδασκαλίας, με τη χρήση λογισμικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Η διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τη συνεργατικότητα των μαθητών και από την ενεργητική τους μάθηση μέσα από την επαφή και χρήση των λογισμικών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο σενάριο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)