Ο γλωσσικός-πολιτισµικός χρωµατισµός του διαδικτύου ως µέσου αναζήτησης επιμορφωτικού υλικού

Η πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία και συγκεκριµένα το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο µέσο για το σχολείο του µέλλοντος. Η συνήθης ωστόσο προσέγγιση του θέµατος προβάλλει και αναδεικνύει τα τεχνικά πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητές του και υποβαθµίζει το γεγονός ότι η τεχνολογία είναι ένα φαινόµενο κοινωνικό µε πολιτισµικές, πολιτικές και οικονοµικές διαστάσεις. Με την παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται µικρή έρευνα που διεξήχθη από οµάδα εκπαιδευτικών, µέσω της οποίας αναδεικνύεται κυρίως η γλωσσική - πολιτισµική διάσταση του διαδικτύου. Συγκεκριµένα: παρουσιάζεται η προσπάθεια τριών εκπαιδευτικών - ερευνητών να εντοπίσουν στο διαδίκτυο υλικό κατάλληλο για τις επιµορφωτικές ανάγκες των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι το θέµα της ανεύρεσης αντίστοιχου υλικού στο διαδίκτυο δεν είναι τόσο θέµα τεχνικής κατάρτισης ή κατοχής ξένων γλωσσών, και ιδιαίτερα της αγγλικής, όπως συνήθως υποστηρίζεται. Αντίθετα, πρόκειται για ένα θέµα αρκετά ευρύτερο: της κατοχής της αγγλοαµερικανικής επιστηµονικής κουλτούρας στον τοµέα της γλωσσοδιδακτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 697)