Ο εννοιολογικός σχεδιασμός του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ60-70)

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ο εννοιολογικός σχεδιασμός του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση και την εφαρμογή ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με το μοντέλο μικτής μάθησης. Η εφαρμογή του μικτού μοντέλου αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση που αναμένεται να καθορίσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Μέσω του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων της συμβατικής και της εξ αποστάσεως μάθησης, αλλά και της λειτουργικής εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση που αποτελεί και το αντικείμενο της επιμόρφωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)