Ο διαδραστικός πίνακας στη διδακτική πράξη: Διεθνής βιβλιογραφική επισκόπηση της τελευταίας 5ετίας

Η εργασία αποτελεί μία διεθνή κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση πενήντα (50) εμπειρικών μελετών που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδακτική πράξη. Μελετώνται τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, οι διδακτικές τεχνικές και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του πίνακα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το στοιχείο της αφής είναι αυτό που διαφοροποιεί τον διαδραστικό πίνακα από άλλες τεχνολογίες και βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί κίνητρο για την εφαρμογή διαφορετικών θεωριών μάθησης και διδακτικών τεχνικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)