Οµαδικές Δραστηριότητες και Καθοδηγούµενη Εποικοδόµηση της Γνώσης µε Λογισµικό Γενικών Εφαρµογών

H παρούσα έρευνα προσπαθεί να αποτιμήσει τη μάθηση που λαμβάνει χώρα σε υπολογιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα, αναλύοντας την προφορική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, όταν εργάζονται, συνεργατικά, σε ομάδες, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως «εργαλείο» (Λογισμικό γενικών εφαρμογών). Χρησιμοποιούνται πέντε μαθησιακές δραστηριότητες με τρία είδη λογισμικού, οι οποίες εντάσσονται ομαλά στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Η δημοσίευση εξετάζει τη συλλογική εποικοδόμηση της γνώσης, η οποία έλαβε χώρα, προκειμένου οι μαθητές να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Η ομαδική δραστηριότητα με το Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων εμφάνισε υψηλότερη συχνότητα διερευνητικού λόγου (κριτική εποικοδόμηση της γνώσης), ενώ ενσωματώθηκε στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια στην καθοδηγούμενη εποικοδόμηση της κοινής γνώσης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Δε συνέβη το ίδιο με τις υπόλοιπες δύο δραστηριότητες (Επεξεργασία κειμένου, Ζωγραφική με υπολογιστή). Η αιτία δεν ήταν τόσο η φύση της δραστηριότητας ή η διαμεσολάβηση του Λογισμικού, όσο η οργάνωση της ομαδικής δραστηριότητας από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)