Νοηματοδοτήσεις Εκπαιδευτικών για την Αποτελεσματικότητα της Επιμόρφωσης στην Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη

Η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί πρόταγμα της μετανεωτερικής εποχής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η κατάρτιση του στις ΤΠΕ είναι κομβικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο νέο κοινωνικό υποκείμενο και στις κοινωνικές αναγκαιότητες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης τους στις ΤΠΕ στην ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 162 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Β. Ελλάδος που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα. Από τα ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν το κίνητρο και πιστεύουν στην αυτοαποτελασματικότητα τους, εντούτοις, είτε εξαιτίας του περιεχομένου των επιμορφώσεων ή δομικών προβλημάτων της εκπαίδευσης, δυσκολεύονται στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 203)